China

Asia

Sales Contacts

Emmegi (Suzhou) Co., Ltd.
No.9 Guanshan Road -

Yangshan Science & Technology Park, Snd
215151 Suzhou - China
Tel: +86 512 66167398
Fax: +86 512 66167399
sales@emmegi.com

Technical Assistance

Emmegi (Suzhou) Co., Ltd.
No.9 Guanshan Road -

Yangshan Science & Technology Park, Snd
215151 Suzhou - China
Tel: +86 512 66167398
Fax: +86 512 66167399
sales@emmegi.com

OTHER FOR Asia